Informatii Utile

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii

(1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

(2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.

(3) Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.

(4) Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.

(41) Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire.

Care sunt pasii pentru obtinerea autorizatie de construire?

Pasul 1 – Obtinerea Certificatului de Urbanism de la primaria de la care apartine terenul.

Pasul 2 – Pe baza certificatului de urbanism inceperea proiectului cu documentatia aferenta.

Acte necesare: act de proprietate, cadastru, plan de amplasament si delimitare imobil, extras de carte funciara, copie C.I. sau buletin

Timp estimat pentru terminarea proiectului de catre noi este intre 2-4 saptamani.

Pasul 3 – presupune obtinerea avizelor mentionate in Certificatul de Urbanism (aviz mediu, electric, salubritate dupa caz)

Acte necesare: act de proprietate, cadastru, plan de amplasament si delimitare imobil, extras de carte funciara, copie C.I. sau buletin, certificat de urbanism

Pasul 4 – presupune obtinerea Autorizatie de Construire

Acte necesare: toate avizele, certificatul de urbanism, documentatia proiectului realizat de noi in 2 exemplare si titlu de proprietate copie legalizata.

Ce este certificatul de urbanism?

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile:

a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;

b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – se va adresa autorităţilor cu o cerere careva cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicităcertificatul de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de cartefunciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul solicitării.

Certificatul de Urbanism are o valabilitate de 12 luni de la data la care a fost emis.

Ce este D.T.A.C? Ce cuprinde?

D.T.A.C. – Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatie de costructie

SECŢIUNEA I: Piese scrise

1.Lista şi semnăturile proiectanţilor

2.Memoriu

2.1.Date generale:

Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, făcându-se referiri la:

– amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;

– clima şi fenomenele naturale specifice;

– geologia şi seismicitatea;

– categoria de importanţă a obiectivului.

2.2.Memorii pe specialităţi

Descrierea lucrărilor de:

– arhitectură;

– structură;

– instalaţii;

– dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;

– amenajări exterioare şi sistematizare verticală.

2.3.Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare:

– suprafeţele – construită desfăşurată, construită la sol şi utilă;

– înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;

– volumul construcţiilor;

– procentul de ocupare a terenului – P.O.T.;

– coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.

2.4.Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare

2.5.Anexe la memoriu

2.5.1.Studiul geotehnic

SECŢIUNEA II: Piese desenate

1.1.Plan de încadrare în teritoriu

1.2.Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei

2.Planşe pe specialităţi

2.1.Arhitectură

 Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:

– planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;

– planurile acoperişurilor – terasă sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;

– secţiuni caracteristice – în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului – cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate;

– toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;

2.2.Structura

2.2.1.Planul fundaţiilor

2.2.2.Detalii de fundaţii

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II – „Piese desenate” va avea în partea dreaptă jos un cartuş, care va cuprinde : numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, numele, calitatea, şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

Proiectul DTAC poate fi folosit doar pentru obtinerea autorizatiei de construire.

Din ce este compus DTAC+PT+DDE?

1. Arhitectura

D.T.A.C. – Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatie de Costructie

2.a.Structura

P.T. (Proiect Tehnic) si D.D.E. (Detalii De Executie)

– plan armare, cofrare pentru fiecare nivel

– detalii de executie pentru stalpi, grinzi, placi, prinderi, console

– detalii de executie sarpanta

– sectiuni caracteristice si locale pentru clarificarea solutiei

– memorii explicative

– note de calcul pentru dimensionarea structurii

2.b. Instalatii

– plan electrica, instalatii sanitare, instalatii electrice pentru fiecare nivel

– sectiuni caracteristice si locale pentru clarificarea solutiei

– memorii explicative

– planuri racorduri la aductiunea de apa, canalizare, electrica

– planuri pentru realizarea sistemului de incalzire/climatizare

– note de calcul pentru instalatii electrice, sanitare, termice

Nota:
* Vizitele pe santier daca este cazul se vor stabili de comun acord cu beneficiarul si se platesc separat
* Supravegherea de santier daca este cazul se realizeaza de echipa de proiectare si se plateste separat
* Dirigentia de santier se efectueaza de catre un inginer constructor numit de catre constructor sau echipa de proiectare sau beneficiar

Ce nu necesită autorizaţie de construire?

Autorizaţia de construire se emite pentru: lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitate, schimbare de destinaţie sau de reparare.

Nu necesită autorizaţie de construire:

a) reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi nici materialele din care sunt executate;

b)  reparaţii de tâmplărie interioară şi exterioară dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi ale tâmplăriei inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele;

c)  reparaţii şi înlocuitori de sobe de încălzit;

d)  zugrăveli, vopsitorii interioare şi exterioare (dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culoarea iniţială);

e)  reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;

f) reparaţii şi înlocuiri la finişaje interioare şi exterioare.

Autorizaţia de construire se emite de către preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al Capitalei, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor.

Termenul de eliberare a autorizaţiei este de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei. Nu se emit autorizaţii provizorii. Autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire

Ultimele Stiri

(vezi toate stirile)