Blog

D.T.A.D – Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de demolare

Postat de Admin In Informatii

Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de susţinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi subterane, precum şi a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute în prealabil. Autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.

Documentele necesare emiterii Autorizatiei de Demolare:

– cerere pentru emiterea Autorizatiei de Desfiintare,completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform Documentatiei Tehnice de obtinere a Autorizatei de Demolare (D.T.A.D.);

– actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);

– certificatul de urbanism (in copie);

– proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare –D.T.A.D., intocmit in baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica – semnate si stampilate in original (doua exemplare);

– fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);

– avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);

– declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;

– certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (in copie);

– documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare (in copie);

– documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).

Comentarii


+ 8 = ten